Informacje ogólne

Niniejsza Polityka prywatności i plików cookies strony, zwana dalej Stroną internetową, określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies oraz innych technologii, takich jak: Google Analytics, Facebook Pixel w związku z korzystaniem przez Użytkowników ze Strony internetowej oraz fanpage.

§ 1
Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator – Concept automatyka Mateusz Żołnowski  z siedzibą w Nakli, przy ul. Glinowskiej 5, kod pocztowy: 77-127 , wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy .
 2. Strona internetowa – serwis dostępny pod adresem: https://ozonfree.pl/ oraz fanpage
  pod adresem: https://facebook.com/ozonfree.
 3. Użytkownik – każdy podmiot, który przegląda zawartość Strony internetowej.
 4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

§ 2
Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika w rozumieniu RODO jest Administrator.
 2. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą adresów email dostępnych na Stronie internetowej, a także takich rozwiązań, jak Messenger, fanpage, itd.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest dobrowolna, konkretna, świadoma i jednoznaczna zgoda Użytkownika. Dane osobowe mogą być przetwarzane także w przypadkach, w których Administrator jest upoważniony do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy, a także na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora. W szczególności:
  1. [ZAPYTANIA EMAILOWE]
   Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w emailach wysyłanych na adresy do kontaktu, podane na Stornie internetowej, przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane za pomocą e-mail zapytanie. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik otrzymał odpowiedź. Przetwarzanie danych w tym celu odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (Art.6 ust.1 lit. f RODO). Dane te będą przetwarzane do czasu zakończenia korespondencji oraz przez 3 lata od jej zakończenia.
  2. [UMOWY/ZAMÓWIENIA]
   Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w korespondencji dotyczącej zamówień przetwarzane są w celu wykonania umowy zawieranej pomiędzy Administratorem, a Użytkownikiem i podstawą prawną przetwarzania jest umowa. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik mógł zawrzeć umowę z Administratorem. Dane te będą przetwarzane przez czas realizacji zamówienia oraz realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze (np. podatkowo-księgowych), a także do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  3. [OFERTY HANDLOWE]
   Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w celu otrzymania oferty handlowej drogą elektroniczną przetwarzane są na podstawie zgody Użytkownika. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik mógł otrzymać ofertę. Dane te będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika.
 4. Administrator może powierzyć dane osobowe innym podmiotom, z pomocą których realizuje wskazane w poprzednich punktach cele (np. firmom dostarczającym usługę hostingu, firmie informatycznej, firmom kurierskim etc.).
 5. Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane do odbiorców z państw trzecich ani organizacji międzynarodowych, które nie zapewniają odpowiedniego stopnia ochrony. Odpowiedni stopień ochrony musi być potwierdzony odpowiednią decyzją Komisji Europejskiej lub innym wiążącym instrumentem prawnym.
 6. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 7. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się zgodnie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:
  1. Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  2. Ustawie z dnia 18 lipca 2002 o świadczenie usług drogą elektroniczną. 
  3. Ustawie z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych

§ 3
Prawa Użytkownika

 1. Użytkownikowi przysługują prawa związane z przetwarzaniem jego danych osobowych, w tym:
  1. Prawo dostępu do danych.
  2. Prawo do poprawienia danych.
  3. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
  4. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
  5. Prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym).
  6. Prawo do przenoszenia danych.
  7. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 2. Użytkownik ma prawo do cofnięcia swojej zgody w każdej chwili, jeśli Użytkownik uprzednio wyraził taką zgodę.
 3. W celu realizacji swoich praw Użytkownik powinien skierować odpowiednie żądanie na adres: biuro@conceptautomatyka.pl

§ 4
Gromadzone informacje

 1. Podczas korzystania przez Użytkownika ze Strony internetowej automatycznie zbierane są dane dotyczące Użytkownika. Do tych danych zalicza się m.in.: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies (tzw. ciasteczka), a także mogą być zapisywane w logach serwera.
 2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia (np. laptop, smartfon, tablet) Użytkownika i tam zapisywane podczas przeglądania Strony internetowej. Pliki cookies zapamiętują preferencje Użytkownika, co umożliwia podnoszenie jakości świadczonych usług, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych informacji oraz anonimowe śledzenie preferencji Użytkownika.
 3. Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do plików cookies przez Administratora na jego urządzeniu, Użytkownik wyraża za pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej na urządzeniu Użytkownika.
 4. Użytkownik może zrezygnować z plików cookies, wybierając odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron www. W takiej sytuacji korzystanie ze Strony internetowej przez Użytkownika może być utrudnione (np. strona może pracować wolniej).
 5. Użytkownik może usunąć istniejące pliki cookies z urządzenia, korzystając z odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, z programów służących w tym celu lub skorzystać z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 6. Korzystanie ze Strony internetowej wiąże się z przesłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona internetowa. Każde takie zapytanie jest zapisywane w logach serwera. Logi obejmują m.in.: adres IP Użytkownika, datę i czas logowania do serwera, informacje o używanej przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.
 7. Dane zapisane w logach serwera nie są łączone w żaden sposób z konkretnymi Użytkownikami Strony internetowej i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. Logi serwera służą do administrowania Stroną internetową, a ich zawartość nie jest ujawniania nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
 8. Na Stronie internetowej są stosowane technologie rejestrujące anonimowo działania podejmowane przez Użytkownika podczas korzystania ze Strony internetowej. Są to m.in.:
  1. Google Analytics – stosowana w celu analizowania statystyk Strony internetowej.
  2. Facebook Pixel – stosowana w celu zarządzania i optymalizacji reklamy na Facebooku.
 9. Dane uzyskane przez te narzędzia nie są łączone w żaden sposób z konkretnymi osobami fizycznymi i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu ich identyfikacji. 10. Konsekwencją zastosowania technologii wymienionych w § 3 pkt. 8 będzie zoptymalizowanie Strony internetowej, jej treści oraz oferty produktów do potrzeb Użytkownika.

§ 5
Cel wykorzystania danych

 1. Dane podane przez Użytkownika lub zbierane automatycznie, Administrator wykorzystuje w celu:
  1. Prawidłowego funkcjonowania, konfiguracji oraz bezpieczeństwa Strony internetowej.
  2. Monitorowania stanu sesji.
  3. Analiz, badań i audytu wyświetleń Strony internetowej.
  4. A także w celach statystycznych i marketingowych.

§ 6
Postanowienia końcowe

 1. W niniejszym dokumencie mogą nastąpić zmiany, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszej Strony internetowej. Wszelkie zmiany będą komunikowane Użytkownikom niezwłocznie w sposób widoczny i zrozumiały.
 2. Wszelkie pytania lub uwagi dotyczące Polityki prywatności i plików cookies prosimy kierować na adres: biuro@conceptautomatyka.pl